Missie

Pluralistische organisatie

Als pluralistische, dienstverlenende organisatie, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, bieden wij gedifferentieerde ondersteuning bij wonen en werken aan personen met een beperking met als doel hun levenskwaliteit te optimaliseren.

Gedifferentieerde ondersteuning

Alle medewerkers op alle niveaus van de organisatie zijn essentieel voor de werking. Elk personeelslid binnen de organisatie draagt op gelijkwaardige wijze zijn steentje bij tot het welzijn van onze cliënten. Het personeel is de hoeksteen, het kapitaal van de organisatie. Gemotiveerde medewerkers in flexibele structuren leiden tot een betere dienstverlening. Ondersteuning sluit naadloos aan bij de specifieke behoefte van de cliënt.

Levenskwaliteit optimaliseren

Volwaardig participeren aan onze samenleving, inclusie, persoonlijke ontplooiing, zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn noodzakelijke voorwaarden tot geluk en tevredenheid.

Visie

Krachtlijnen van onze basisvisie

We zien mensen met een beperking als gewone burgers, met dezelfde rechten en plichten. Ze maken immers integraal deel uit van onze samenleving. Ze horen er gewoon bij.

We spreken graag van een inclusieve samenleving, waar alle mensen - welke culturele achtergrond, beperking, religie, seksuele voorkeur, … ze ook hebben – maximale ontplooiingskansen krijgen.

Inclusie komt echter niet vanzelf maar is de verantwoordelijkheid van velen, professionelen en niet-professionelen.

We zien de begeleider op Zonnehoeve|Living+ dan ook als diegene die, in het belang van en samen met de cliënten, professionelen en niet-professionelen samen brengt, sensibiliseert, een brug bouwt … De begeleider heeft dus een duidelijke rol als bruggenbouwer.

De cliënt in Zonnehoeve|Living+ heeft de regie over zijn eigen leven. De cliënt is onze opdrachtgever. Zijn wensen en verlangens, maar ook zijn noden, zijn de richtingaanwijzers voor onze dialooggestuurde ondersteuning. De cliënt geeft ons het mandaat om samen met hem te werken aan de optimalisatie van de kwaliteit van zijn leven.

Om die kwaliteit te helpen realiseren, coacht de professionele begeleider de cliënt in het creëren en nemen van kansen, het ontwikkelen van talenten, het maken van eigen keuzes, het opnemen van verantwoordelijkheden, het uitbouwen van een eigen netwerk, het maximaliseren van zelfstandigheid, het vinden van een passende job of zinvolle dagbesteding, het invullen van de vrije tijd … Kortom, de begeleider werkt empowerend.

Sommige cliënten kunnen veel, maar kunnen vaak veel minder aan. In Zonnehoeve|Living+ houden we dan ook rekening met de emotionele ontwikkeling van elke cliënt. We overvragen niet en begrenzen waar nodig. We beschermen de cliënt waar zijn persoonlijke integriteit of de integriteit van de ander in gevaar komt.

Waarden

Volwaardigheid

De cliënt is een volwaardig persoon met eigen keuzes en met de mogelijkheid om zelf tot beslissingen te komen. Wij doen maximaal beroep op zijn mogelijkheden om een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.

Eigenheid

De cliënt is een persoon met eigen specifieke vragen en noden. De begeleiding stelt zich op vanuit deze uniciteit.

Betrokkenheid

Samen met de cliënt (en zijn familie) zoeken wij naar de meest geschikte vorm van opvang en begeleiding en vertrekken hierbij vanuit individuele wensen, behoeften en mogelijkheden.

Pluralisme

Een pluralistische uitgangsvisie biedt voor ons de meeste garanties om discriminatie op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging uit te sluiten.

Onze Organisatie

Gebruikersraad

De gebruikersraad is een overlegorgaan van cliënten, ouders en wettelijke vertegenwoordigers, waar de huidige werking en de toekomstplannen van Zonnehoeve|Living+ besproken worden. De gebruikersraad behartigt de belangen van de cliënten (= gebruikers) als groep. Daarom streven we naar zoveel mogelijk deelnemende cliënten. Elke 4 jaar wordt de gebruikersraad verkozen door de gebruikers zelf. De samenstelling van de gebruikersraden ziet er uit als volgt:

Gebruikersraad afdeling Z13:

 • Dhr. Martens
 • Mevr. Wille
 • Dhr. Bossuyt
 • Mevr. Ost
 • Mevr. Le Beer
 • Mevr. Grijp
 • Mevr. Mortier
 • Dhr. Roels
 • Mevr. Meert
 • Dhr. Truijens

Gebruikersraad afdeling IW:

 • Mevr. Van Tittelboom
 • Mevr. Martens
 • Dhr. De Fijn
 • Dhr. Miclotte
 • Dhr. De Winne
 • Dhr. D'Hoop
 • Mevr. Veldeman
 • Dhr. Facon
 • Dhr. Molleman

De verschillende gebruikersraden komen regelmatig samen. Jaarlijks gaat er bovendien minstens een gezamenlijke gebruikersraad door.

Bestuursorgaan

De leden van het Bestuursorgaan zijn gekozen omwille van:

 • hun maatschappelijk engagement
 • hun interesse voor de sector
 • hun persoonlijke competenties en beroepsactiviteiten waardoor zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren tot het “goed besturen” van de vzw’s van Zonnehoeve

Er wordt gestreefd naar een brede waaier van deskundigheden: agogisch, juridisch, medisch en paramedisch, sociaalrechterlijk, financieel, gebruikers, management, … Het Bestuursorgaan vergadert maandelijks, traditioneel de derde dinsdag van de maand, behalve tijdens de maanden juli en augustus.

Het Bestuursorgaan bestaat uit volgende leden:

 • Dhr. Erik Carlier (voorzitter)
 • Dhr. Wilfried Brusselmans
 • Dhr. Frank Carlier
 • Dhr. Henk Herman
 • Mevr. Liselotte Mortier
 • Mevr. Anne Schumacher
 • Mevr. Isabelle Van Cauwenberge
 • Dhr. Gaston Van San
 • Dhr. Frank Adriaensen
 • Mevr. Brigitte Wille (waarnemend lid vanuit de gebruikersraad)Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering komt elk jaar de derde dinsdag van mei samen en is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur en volgende leden:

 • Dhr. Jan Deleu
 • Mevr. Gwendolyn Portzky
 • Dhr. Marc Van Nieuwenhuize
 • Dhr. Frank Adriaensen
 • Mevr. Brigitte Wille

Dagelijkse werking

De door het Bestuursorgaan bepaalde strategie wordt in Zonnehoeve|Living+ door de directeur en het beleidsoverleg omgezet in beleidsinstructies. Hierbij is de inbreng van alle betrokkenen onontbeerlijk. Het beleidsoverleg bestaat uit:

 • Directeur
 • Operationeel Manager
 • Coördinatoren
 • Bedrijfsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Communicatie medewerker (verslaglegging)

Historiek

 • April 1959 Eerste samenwerking met het ‘Beschermcomité voor Hersenverlamde Kinderen’ aan de Rijksnormaalschool te Gent. De statuten verschijnen in het Belgisch Staatsblad van 30 mei 1959.
 • 1961 - 1965 Jaren van geldinzamelacties. Eindresultaat: ± 3,5 miljoen oude Belgische Franken.
 • 1966 - 1967 Overschakeling van de actie “Wij bouwen een centrum voor hersenverlamde kinderen” naar de idee “Zonnehoeve”.
 • 1968 Aankoop van een oude hoeve met 3000m2 grond te Eke-Nazareth. Het hoeveke was onbewoond en werd door vrijwilligers en een aantal ouders verbouwd.
 • 1969 Erkenning van de beschutte werkplaats door het Rijksfonds onder de benaming ‘Beschuttende Werkplaats n° 104 – H. Deleu'. Er wordt gestart met zes mindervaliden die in de schuur van de hoeve werken.
 • 1971 Het eerste tehuis wordt geopend. Bij de bouw ervan heeft het Belgisch leger aanzienlijk geholpen. Een nieuwe beschuttende werkplaats wordt gebouwd en in gebruik genomen.
 • 1975 De nieuwe verruimde werkblok wordt ingehuldigd, samen met het met eigen fondsen gerealiseerde administratieve blok.
 • 1975 Oprichting van een bezigheidshome voor 10 niet werkbekwame volwassen personen met een verstandelijke beperking.
 • 1979 Het 10-jarig bestaan van Zonnehoeve wordt gevierd met een academische zitting: de officiële inhuldiging vaneen tweede tehuis voor werkbekwame gehandicapten ende eerste steenlegging van een nieuw complex: 4 huizen bezigheidshome voor telkens 10 niet werkbekwame personen met een verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende fysieke beperking.
 • 1982 Ingebruikname van de nieuwe gebouwen bezigheidshome: 4 huizen, elk voor 10 cliënten.
 • 1984 Het Bezigheidshome krijgt een erkenning nursingtehuis voor 40 bedden.
 • 1986 Start van het activiteitencentrum voor de cliënten van het tehuis voor werkbekwame personen in de schuur van de oude hoeve.
 • 1993 Ingebruikname van het tweede tehuis - met vier afzonderlijke leefeenheden voor telkens 8 bewoners - voor werkbekwame mentaal gehandicapten. Vanaf nu wordt gesproken van: Homes Frida Hussein (Tehuis voor werkenden). Het Bezigheids- en nursingtehuis wordt Homes Albert Carlier (Tehuis voor niet werkenden).
 • 1995 Ingebruikname van de centrale refter (150 zitplaatsen), de vernieuwde keuken en het dienstencentrum.
 • 1997 Gemengde erkenning voor Homes A. Carlier 35 bedden nursing 5 bedden bezigheid.
 • 2003 Home F. Hussein krijgt een erkenning voor een ‘Dienst Beschermd Wonen’ voor personen met een beperking.
 • 2004 Homes A. Carlier: start van een vijfde leefgroep voor 10 cliënten, met een erkenning bezigheid. De cliënten wonen in een gehuurde woning in Gavere en komen naar de dagbesteding op het domein van Zonnehoeve.
 • 2005 Uitbreiding van de erkenning ‘Dienst Beschermd Wonen’ met 10 plaatsen voor Homes F. Hussein.
 • 2006 Homes F. Hussein: ingebruikname van de eerste nieuwbouw voor het project “Gedecentraliseerd Wonen”. Villa met studio’s en appartementen voor 11 personen in de Zonnestraat 11.
 • 2007 Homes A. Carlier: start van het geïntegreerd woonproject voor 3 personen. Zij worden gehuisvest in een kleine groepswoning die in de gewone woonomgeving is geïntegreerd. Uitbreiding van de erkenning als tehuis voor niet-werkenden voor het opnemen van 60 volwassen personen met een verstandelijke beperking, waarvan er maximaal 35 kunnen opgenomen worden in het stelsel van nursing.
 • 2008 Homes A. Carlier: ingebruikname van een zesde huis voor cliënten met een erkenning bezigheid. Deze woongelegenheid biedt huisvesting aan 2X vijf personen (opsplitsing in twee leefeenheden).
 • 2008 Uitbreiding van de erkenning voor: Homes A. Carlier: ingebruikname van een zevende huis voor cliënten met een erkenning bezigheid. Deze woongelegenheid biedt huisvesting aan 2X vijf personen (opsplitsing in twee leefeenheden). Tehuis voor niet werkenden: 11 bijkomende plaatsen (totaal: 71) Geïntegreerd wonen: 1 bijkomende plaats (totaal: 4) Beschermd Wonen: 1 bijkomende plaats (totaal: 19).
 • 2009 Officiële fusie van Homes F. Hussein en Homes A. Carlier in Zonnehoeve|Living+ vzw
 • 2010 Eind mei 2010 werd de tweede nieuwbouw voor de afdeling "Inclusief Wonen" in gebruik genomen. Dit project is een villa met woongelegenheid voor 8 personen in de Stationsstraat in Gavere.
 • 2012 Een historische datum voor het dagactiviteitencentrum van Zonnehoeve|Living+. Een aantal ateliers verhuist samen met de winkel DACart naar de Markt in Gavere. DACart is een zelfsturend atelier en geldt als verzamelnaam voor de artistieke en artisanale ateliers. De winkel werd officieel geopend op 26 mei 2012, het biedt artisanale producten, kunst en een assortiment OXFAM producten. Hiermee is opnieuw een grote stap gezet naar meer inclusie. De winkel DACart op de Markt te Gavere is een tijdelijk project van 3 jaar.
 • 2013 Zonnehoeve|Living+ vzw ontvangt een bouwvergunning voor het nieuwbouwproject in de Sint-Rochuswegel te Gavere. Dit project zal woongelegenheid bieden voor 24 personen met een beperking.
 • 2014 Vanuit Zonnehoeve|Living+, Zonnehoeve|Production en De Vrienden van Zonnehoeve wordt Livinvest cvba-so opgericht. Deze vennootschap met sociaal oogmerk heeft als doel het aanwerven van coöperatief kapitaal om aangepaste studio's te kopen en bouwen. Deze worden vervolgens aan sociaal rechtvaardige prijzen verhuurd aan mensen met een beperking.
 • 2016 Het nieuwbouwproject aan de Sint-Rochuswegel in Gavere gaat van start. Dit project is een samenwerking tussen Zonnehoeve|Living+ en Livinvest cvba-so. De ingebruikname wordt voorzien in de tweede helft van 2017.
 • 2017 Het nieuwe woonproject aan de Sint-Rochuswegel in Gavere wordt geopend op 12 oktober 2017. Het gebouw bevat gemeenschappelijke ruimtes en 19 studio's met eigen sanitair en mogelijkheid tot kitchenette op de begane vloer en eerste verdieping. De bovenste verdieping herbergt 5 ruimere Livinvest studio's met sanitair en keuken waar een cliënt een volledig zelfstandig leven kan uitbouwen.
 • 2018 Het huurcontract van onze afdelingen in Mariahuis te Gavere liep af en DACart-Gavere is sinds eind april dan ook teruggekeerd naar ons domein aan de Zonnestraat 13 (DACart13). Zoals jullie hierboven lezen, zal in het voorjaar 2019 terug een inclusieve werking opgestart worden, op de markt in Gavere.
 • 2018 Om plaats te maken voor DACart13 en een aantal gespreks- en overleglokalen, namen verschillende diensten hun intrek in tijdelijke kantoren. Begin april 2018 werden hiertoe kantoorcabines geplaatst op het grote grasveld vooraan op het domein aan de Zonnestraat 13. In deze tijdelijke kantoren nemen de ondersteunende diensten, het team HR, de bedrijfsadviseur en de directeur plaats.
 • 2019 was ons jubileumjaar: Zonnehoeve vierde haar 50-jarig bestaan. Het volledig jaar stond in het teken van het vieren van deze verjaardag. Al snel kwamen we tot de conclusie dat het de vele mensen zijn die Zonnehoeve als gemeenschappelijke deler hebben, die ons verhaal, onze geschiedenis maken. Samen met het Gentse communicatiebureau De Blauwe Peer werkten we dan ook een campagne uit rond de mensen achter Zonnehoeve en hun talenten. Cliënten, medewerkers, bestuurders, vrijwilligers, netwerk, … werden in beeld gebracht via foto en film, samen met quotes over hun link met Zonnehoeve en hun talenten.De “Elk talent telt”-campagne werd de rode draad doorheen 2019. Met een brede waaier aan campagnemateriaal werden de historiek van Zonnehoeve en de mensen achter Zonnehoeve en hun talenten in the picture gezet. Tijdens verschillende evenementen namen we bovendien uitgebreid de tijd om samen de verjaardag te vieren. Een hoogtepunt was het extra groots opgezet Zonnehoevefeest op 15 september 2019. Samen met Zonnehoeve|Production organiseerden we een open dag, eetfestijn, allerhande activiteiten en optredens van o.a. Willy Sommers. We mochten wel liefst 1100 eters ontvangen en over de hele dag zeker het dubbel aantal bezoekers!

Film