Certificaat PEFC hout

.

.

Bio verpakkingscertificaat

Certificaat voor het verpakken van Biologische producten (secundaire verpakking).

Zonnehoeve Production kan u ook helpen bij het labelen, herverpakken en ompakken van biologische producten.

Inclusieve onderneming 2020

.

.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZONNEHOEVE PRODUCTION VZW

 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

  1. De offertes van, bestellingen aan en leveringen door Zonnehoeve Production vzw ten opzichte van klanten worden uitsluitend beheerst door deze voorwaarden, voor zover van deze voorwaar­den niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaar­den van de klant. Dit geldt eveneens indien een overeenkomst niet als koop wordt gekwalificeerd.

  2. Elk beding vervat in bestelbonnen, brieven of andere bescheiden, uitgaande van de koper, dat strijdig of onverenigbaar is met onderhavige voorwaarden, is niet tegenwerpelijk aan Zonnehoeve Production vzw, behoudens uitdrukkelijk andersluidend en voorafgaand schriftelijk akkoord van deze laatste.

  3. De ongeldigheid, nietigheid of niet afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. De ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling zal worden vervangen door andere bepalingen, waarvan de inhoud en de doelstelling zo nauw mogelijk aansluiten bij deze ongeldige, nietige of niet afdwingbare bepaling.

 2. Offerte, overeenkomst en prijzen

  1. De offertes van Zonnehoeve Production vzw zijn vrijblijvend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

  2. De overeenkomst met Zonnehoeve Production vzw komt slechts tot stand nadat Zonnehoeve Production vzw de bestelling van de klant schriftelijk heeft bevestigd of na schriftelijke en integrale aanvaarding van de offerte van Zonnehoeve Production vzw door de klant. In afwijking van en ter aanvulling op het bovenstaande, vereist het aanleveren van goederen door de klant eveneens een akkoordverklaring van de klant met de offerte van Zonnehoeve Production vzw. Offertes van Zonnehoeve Production vzw zijn dertig (30) dagen geldig vanaf de of­fertedatum.

  3. Indien de koper de bestelling annuleert heeft Zonnehoeve Production vzw het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling. In dit geval is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de prijs van de bestelling, onder voorbehoud van een hogere vergoeding wanneer hogere schade wordt aangetoond, bijvoorbeeld wanneer de goederen door Zonnehoeve Production vzw reeds waren verkregen en slechts voor een lagere prijs kunnen worden doorverkocht of in het geheel niet binnen een redelijke termijn kunnen worden doorverkocht.

  4. De prijs omvat enkel de uitdrukkelijk vermelde werken en materialen. Zonnehoeve Production vzw is gerechtigd haar prijzen aan te passen middels en onmiddellijk na een schriftelijke kennisgeving, indien de productie- of arbeidskost toeneemt in de periode tussen het plaatsen van de bestelling en tot het einde van de uitvoering van de werken. In dit geval heeft de klant het recht om, binnen de acht (8) dagen na de ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, zijn bestelling schriftelijk te annuleren, zonder vergoeding.

  5. Eventuele wijzigingen in de bestelling dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, in loonwerk per uur worden aangerekend.

  6. De prijzen vermeld op offertes zijn in EURO en exclusief btw. De klant draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het transport van de goederen.

  7. Indien de klant een bestelling plaatst voor een bedrag kleiner dan EUR 250,00, zal er een administratiekost van EUR 25,00 aangerekend worden door Zonnehoeve Production vzw.

 3. Leverings- en serviceperiode

  1. Leveringsdata en uitvoeringsperiodes opgegeven door Zonnehoeve Production vzw zijn slechts indicatief en niet bindend. Onder geen enkel beding kan enige overschrijding van leveringsdata en/of uitvoeringsperiodes aanleiding geven tot enige schadeloos­stelling door Zonnehoeve Production vzw dan wel een gerechtvaardigde grond vormen voor annulering en/of verbreking van de overeen­komst door de klant. Indien een voorschot bedongen werd, gaat de uitvoeringstermijn pas in na betaling van dit voorschot.

  2. In het bijzonder en zonder afbreuk te doen aan bovenstaande algemene bepaling kan Zonnehoeve Production vzw onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de le­veringen die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan: staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door de leverancier, staking bij de leverancier, faillissement van de leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, weersomstandigheden, enz.

  3. In voorkomend geval, zoals vermeld onder punt 3.2, wordt de leverings- of uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de vertraging, bedoeld onder punt 3.2. Zonnehoeve Production vzw zal de klant van dergelijke vertragingen in kennis stellen. Indien de vertraging gedurende een onafgebroken periode van minstens drie (3) maanden aanhoudt, kan de klant niettemin de ontbinding vorderen van de overeenkomst en dit voor zover de klant Zonnehoeve Production vzw voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, per aangetekend schrijven. In dit geval dient de koper aan Zonnehoeve Production vzw een redelijke bijkomende termijn (minstens vijftien (15) werkdagen) toe te staan. In voorkomend geval behoudt Zonnehoeve Production vzw zich eveneens het recht voor de overeenkomst te annuleren. In geen van de voorstaande gevallen heeft Zonnehoeve Production enige verplich­ting tot schadeloosstelling.

  4. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande kan Zonnehoeve Production vzw evenmin aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering, te wijten aan de laattijdige toelevering door de klant van de te bewerken of te verwerken goederen.

  5. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, zal Zonnehoeve Production vzw opslagkosten aanrekenen. Deze opslagkosten bestaan uit 10,00 EUR per pallet per maand.

 4. Risico – geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de goederen.

  1. Zonnehoeve Production vzw is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeelte­lijk tenietgaan van de te bewerken goederen van de klant die in haar bezit zijn, tenzij de klant het bewijs levert van een fout in hoofde van Zonnehoeve Production vzw. Dergelijke fout wordt niet vermoed in hoofde van Zonnehoeve Production vzw.

  2. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling gebeurt op risico van de klant

 5. Verbreking van de overeenkomst door de klant/ten laste van de klant

  1. De klant die zijn bestelling annuleert, de overeenkomst verbreekt, weigert de goederen in ontvangst te nemen, weigert dat de bestelde werken worden uitgevoerd, of lastens wie de overeenkomst ontbonden/verbroken wordt verklaard (door Zonnehoeve Production vzw of door de bevoegde rechtbank), is, behoudens ingeval van bewezen overmacht en behoudens toepassing van artikel 3.3, in voorko­mend geval veertien (14) dagen na aangetekende aanmaning daartoe, een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van Zonnehoeve Production vzw om een hogere schadevergoeding te vorderen mits zij een hogere schade bewijst (b.v. voor kosten van transport, opslag en daarmee samenhangende kosten, of voor op maat gemaakte materialen en meubelen.) Deze kosten dienen volledig door de klant te worden betaald.