Doelgroep

Zonnehoeve|Living+ zet zich in voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking of mentale handicap. Ook mensen met een meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis zijn bij ons welkom.

Ons opnameteam onderzoekt elke vraag tot begeleiding. We gaan dan na of wij zelf een antwoord kunnen bieden op deze vraag. Lukt dat niet, dan helpen we de persoon op weg naar een andere organisatie.

Opnameprocedure

Alle vragen voor ondersteuning, voor begeleiding of voor opname komen terecht bij ons opnameteam. Zij onderzoeken de zorgvraag in dialoog met de vraagsteller (de persoon met een beperking, zijn familie of ruimer netwerk of eventueel de doorverwijzer).

Jaarlijks organiseren we verschillende kennismakingsbezoeken. Op deze momenten kun je vrijblijvend langskomen op Zonnehoeve|Living+ om onze werking beter te leren kennen. We voorzien een rondleiding en geven uitleg over onze dienstverlening.

Kandidaten voor opname kunnen een afspraak maken met de sociale dienst om alle benodigde informatie rond de kandidatuur en eventuele opname uit te wisselen.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds contact opnemen met de sociale dienst: zlsocialedienst@zonnehoeve.be.

Open Plaatsen

Heeft u een persoonsvolgend budget en interesse in ons begeleidingsaanbod? We hebben op dit moment open plaatsen in verschillende woonlocaties binnen Zonnehoeve|Living+, allen woningen waar u misschien de ondersteuning kunt vinden die u nodig heeft en belangrijk vindt. Een overzicht van de profielen met alle details vindt u hier terug: http://zonnehoeve.be/living/nieuws/open-plaatsen-1

Dialooggestuurde begeleiding

Als pluralistische, dienstverlenende organisatie bieden we ondersteuning aan personen met een beperking. We gaan zoveel mogelijk in dialoog met de zorgvrager. De cliënt in Zonnehoeve|Living+ heeft de regie over zijn eigen leven. De cliënt is onze opdrachtgever. Zijn wensen en verlangens, maar ook zijn noden, zijn de richtingaanwijzers voor onze dialooggestuurde ondersteuning. De cliënt geeft ons het mandaat om samen met hem te werken aan de optimalisatie van de kwaliteit van zijn leven.

Om die kwaliteit te helpen realiseren, coacht de professionele begeleider de cliënt in het creëren en nemen van kansen, het ontwikkelen van talenten, het maken van eigen keuzes, het opnemen van verantwoordelijkheden, het uitbouwen van een eigen netwerk, het maximaliseren van zelfstandigheid, het vinden van een passende job of zinvolle dagbesteding, het invullen van de vrije tijd … Kortom, de begeleider werkt empowerend.

We bieden elke cliënt individuele begeleiding op gebied van gezondheid, wonen, dagbesteding, sociale relaties, vrije tijd, persoonlijke ontwikkeling enz. We vertrekken op alle gebieden van het leven vanuit persoonlijke vragen, noden en mogelijkheden. De frequentie en inhoud van begeleiding wordt zo veel als mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie.

Het multidisciplinair team bestaat uit medische, paramedische, agogische en sociale medewerkers en, waar mogelijk, uitgebreid met externe deskundigen. We werken uiteraard ook nauw samen met naaste familie, vrienden en kennissen, vertegenwoordigers, ...

Wonen

Zonnehoeve|Living+ biedt aan mensen met een beperking een ruime waaier aan woonvormen, zowel residentieel als ambulant. We voorzien groepswoningen op het domein van Zonnehoeve in Eke en woonvormen in de ruimere omgeving (inclusief wonen). We bieden woningen voor groepen, maar ook appartementen en studio’s voor zelfstandiger wonen. Bovendien voorzien we ook steeds meer de mogelijkheid voor koppels om samen te leven.

De duur, frequentie en vorm van het verblijf kunnen afgestemd worden op de persoonlijke situatie van de zorgvrager.

RESIDENTIELE WOONMOGELIJKHEDEN

Residentieel wonen betekent dat cliënten binnen de voorzieningen van Zonnehoeve|Living+ leven, al dan niet op onze terreinen in Eke.

Op het domein in de Zonnestraat in Eke is het wonen georganiseerd in verschillende leefgroepen. Zo hebben we de huizen 1 tot en met 6 achteraan op het domein en huis 8 vooraan. In elk huis is er een team van begeleiders met een teamcoach aanwezig.

In de ruimere omgeving wonen er ook een aantal van onze cliënten, zowel apart in huizen als in een groepswoning. Ook voor deze cliënten is aangepaste begeleiding voorzien.

AMBULANTE WOONMOGELIJKHEDEN

Ambulant wonen betekent dat onze cliënten buiten de voorzieningen van Zonnehoeve|Living+ wonen. Onze mobiele woonmogelijkheden bestaan uit gewone huizen of sociale woningen verspreid over Gavere en Eke voor telkens 2 à 4 mensen. Dit is mogelijk voor koppels of voor 2 à 4 mensen die gewoon samen wonen.

Dagbesteding

Zonnehoeve|Living+ voorziet verschillende dagactiviteiten voor cliënten die niet in loondienst kunnen werken. Ons aanbod bestaat uit een grote variatie aan ateliers zoals kleibewerking, ambachtelijk werk, tekenen, muziek, sport, semi-industrieel werk, kinesitherapie, logopedie, tuinieren, …

We vinden het zeer belangrijk om met elke cliënt in dialoog te treden rond zijn wensen. Het resultaat is een individueel programma, vertrekkende vanuit de eigen belangstelling en mogelijkheden.

We willen mensen met een beperking bovendien in staat stellen om met hun capaciteiten en talenten naar buiten te treden. Men kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen in andere organisaties, deelnemen aan allerlei sporttoernooien zoals Special Olympics of eigen creaties tentoonstellen en verkopen.

WERKEN
Mensen met een goedkeuring voor tewerkstelling in een beschutte werkplaats hebben de mogelijkheid te werken in loondienst. Dit kan bij Zonnehoeve|Production (www.zonnehoeveproduction.be), maar uiteraard ook bij andere bedrijven.

't GaZon

't GaZon, het winkelatelier op de Markt in Gavere, is een inclusieve toevoeging aan ons dagactiviteitencentrum: in éénzelfde pand worden dagbesteding en een winkelfunctie gecombineerd. Een atelier midden in de samenleving als het ware, met de winkel als hét aanspreekpunt voor een ruim publiek.

In ‘t GaZon kun je terecht voor de meest originele geschenkartikelen, hippe interieur items en bijzondere gebruiksvoorwerpen. Alles met veel liefde gemaakt door cliënten die deelnemen aan de dagateliers. Met een aankoop heb je niet alleen een mooi, eerlijk product in handen maar draag je ook jouw steentje bij aan een warme inclusieve samenleving. Naast eigen artikelen, wordt een breed gamma aan producten aangeboden van verschillende partners zoals Oxfam Wereldwinkels, Christiana bronnen, Wagenschot vzw en Zonnehoeve|Production vzw. 't GaZon biedt elke weekdag dagbesteding aan 12 tot 14-tal cliënten. Je kunt 't GaZon bereiken via tGaZon@zonnehoeve.be.

Openingsuren winkel:
ma 09u30 - 17u
di 10u - 12u & 14u - 18u
wo 10u - 17u
do 10u - 18u
vrij 10u - 17u
za 10u - 13u

RTH

RTH is laagdrempelige eerstelijnshulpverlening aan personen met (een vermoeden van) een beperking, met als kerngedachte: ‘Handicapspecifieke ondersteuning waar nodig, inschakelen van regulier en natuurlijk netwerk waar het kan!’. Met deze uitbreiding verruimen we ons aanbod met een belangrijke peiler binnen de sector. Het biedt ons kansen om ervaring op te doen met nieuwe begeleidingsvormen in het veranderende zorglandschap.

Met een nieuw samengesteld team bieden we Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) aan personen met een beperking of een vermoeden van een beperking. Het samenwerkingsverband heet RTH Groot-Gent en bestaat uit verschillende organisaties die allen erkend zijn door het VAPH: OBRA|BAKEN vzw, Den Dries vzw en Zonnehoeve|Living+ vzw. Vanuit elk van deze organisaties is er ook 1 lid afgevaardigd voor het outreachteam. Het outreachteam voorziet antwoorden op specifieke vragen van iedereen die ondersteuning biedt aan personen met een beperking. Door in het outreachteam samen te werken met afgevaardigden van de andere organisaties delen we onze kennis en ervaring die we hebben opgebouwd op vlak van specifieke vragen en noden van personen met een (vermoeden van) beperking.

Meer uitleg rond RTH, het outreachteam en voorbeelden van onze diensten kunt u terugvinden via www.rthgrootgent.be.

Persoonsvolgende Financiering

PVF is een belangrijke pijler van het Perspectiefplan 2020. Perspectiefplan 2020 is een plan dat de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft opgesteld om de sector voor personen met een handicap grondig te hervormen. Iedereen heeft recht op alle mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft. Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Daarom dan ook persoonsvolgende financiering.

In het systeem van PVF zijn de financiële middelen dan ook niet langer gekoppeld aan de dienst of voorziening waar de persoon met een beperking begeleid wordt. De persoon met een beperking krijgt zelf een pakket middelen. Daarmee kan hij de huidige ondersteuning verderzetten of, als hij dat wenst, op een andere manier organiseren.

Het PVF-systeem bestaat uit twee trappen:

  • trap 1: het basisondersteuningsbudget (BOB)
  • trap 2: het persoonsvolgend budget (PVB)

Het basisondersteuningsbudget is op termijn bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. In eerste instantie zal het toegekend worden aan personen die al lang wachten op ondersteuning van het VAPH. Het persoonsvolgend budget is dan weer bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Het persoonsvolgend budget is een gepersonaliseerd bedrag per jaar waarmee de persoon met een handicap zorg en ondersteuning kan inkopen binnen zijn eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders zoals Zonnehoeve|Living+.

Op 1 januari 2017 schakelden we over naar deze Persoonsvolgende Financiering. De nieuwe realiteit stelt ons voor heel wat uitdagingen en treft de organisatie van de ondersteuning voor personen met een beperking tot in zijn fundament: er zijn nieuwe (vergunde en niet-vergunde) aanbieders, er zijn nieuwe partners in het landschap en er zijn ook andere verhoudingen tussen bestaande partners. De persoon met een beperking voert nu volledig zelf de regie over zijn budget. Hij kan zich daarbij laten ondersteunen door de bijstandsorganisaties. Als zorgaanbieders en bijstandsorganisaties hebben we, in functie van de gevraagde ondersteuning en de realisatie daarvan, alle belang bij een vlotte samenwerking die met wederzijds begrip verloopt. Om dit te bewerkstelligen namen de koepels van vergunde zorgaanbieders en de 5 erkende bijstandsorganisaties een gezamenlijk initiatief om deze samenwerking vorm te geven. Ze ontwikkelden een ‘Code van goed praktijk over de samenwerking tussen zorgaanbieders en bijstandsorganisaties met als doel de kwaliteit van bestaan en eigen regie van de budgethouder te verhogen.’ U kunt de inhoud van de code nalezen op www.pvfcodevangoedepraktijk.be.
Als Zonnehoeve|Living+ hebben we dit charter ondertekend en zullen we ook zo goed mogelijk handelen naar de afspraken in dit document.